Oxford Bilingual School Dictionary Isizulu and English

R50.00

1 in stock

Categories: ,

Description

The best of modern dictionary-making – easy to understand, quick to use! Features: ibhalwe uhide lwamagama esiZulu ngezindlela ezisetshenziswa abafundi, kunendlela engajwayelekile yohlobo lwesiqu-ekuholeleni ekuqondeni okusheshayo nasekusebenziseni okulula / lists Zulu words in the forms learners use them, rather than the unfamiliar stem form leading to instant recognition and easy use; inika amagama ohlelo lwezifundo oluhlukile ukulekelela abakhuluma IsiZulu abafunda ngesiNgisi-ukusiza abafundi baphumelele kwezinye izifundo / povides unique curriculum vocabulary support for Zulu-speakers learning through English helping learners succeed in other subjects; ilungele abafundi nothisha ebangeni lesine (4) kuya ebangeni lesishiyagalolunye (9), abafunda IsiZulu noma IsiNgisi / suitable for learners and teachers in grades 4 to 9, learning Zulu or learning English; iqukethe imisho eyizibonelo ukukusiza uthole futhi usebenzise isihumusho esifanele / includes examples sentences to help you find and use the right translation.